Reklamacje

Ewentualne zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. mogą Państwo zgłaszać w następujący sposób:

 • elektronicznie: poprzez przesłanie formularza znajdującego się poniżej lub poprzez przesłanie wiadomości
  e-mail na adres reklamacje@sgef.pl
 • pisemnie: osobiście lub listownie na adres biura obsługującego Klientów:
  SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., Warszawie (00-842), ul. Łucka 9.

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej poleconą przesyłką pocztową na podany w reklamacji adres, chyba że wyrażą Państwo chęć otrzymania odpowiedzi pocztą elektroniczną – zaznaczoną docelowo na formularzu.

Odpowiedzi na reklamację udzielimy najpóźniej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może być przedłużony, jednak nie dłużej niż o kolejne 30 dni.
  Zgoda na odpowiedź e-mailem  „Wyrażam zgodę na otrzymanie przeze mnie od "SG Equipment Leasing Polska" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odpowiedzi na powyższą wiadomość, w tym odpowiedzi zawierającej informację handlową, oraz na dalszy kontakt w tej sprawie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, telefon, sms).”

  Uprzejmie informujemy, że:

  • administratorem Państwa danych osobowych jest “SG Equipment Leasing Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-842), ul. Łucka 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000069556, kapitał zakładowy 17.259.000,00 zł, NIP 5261740388, REGON 012384296, e-mail: leasing@sgef.pl, zwana dalej „Administratorem”;
  • Państwa dane osobowe mogą być udostępnione przez Administratora podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi związane z realizacją poniższych celów, w tym usługi informatyczne, marketingowe i prawne;
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie właściwymi przepisami prawa
   w następujących celach:
  • rozpatrzenia zgłoszonej przez Państwa reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Administratora na podstawie zawartej z Państwem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),
  • udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość wysłaną do Administratora za pośrednictwem formularza reklamacji – gdy wiadomość jest niezwiązana z zawartą z Administratorem umową (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
  • realizacji uzasadnionych interesów Administratora, tj. promocji i reklamy produktów Administratora, dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora, archiwizacji w celach ochrony interesu prawnego Administratora, wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez odpowiednie przepisy prawa, monitorowania ruchu na stronie internetowej i dostosowywania jej wyglądu i treści (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) – nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów lub do czasu wyrażenia sprzeciwu. W celu realizacji swoich uzasadnionych interesów Administrator wykorzystuje zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, zgodnie z informacjami wskazanymi tutaj: https://www.sgef.pl/polityka-cookies/;
  • w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji lub odpowiedź na Państwa wiadomość;
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla pełnej realizacji celów przetwarzania, w szczególności realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych
   z odpowiedzią na Państwa reklamację;
  • mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do ich przenoszenia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • w celu realizacji swoich praw lub jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora pod adresem e-mail: bok@sgef.pl.