FAQ

Stworzyliśmy ten rozdział by pomóc Państwu w poszukiwaniu specjalistycznej wiedzy i udostępnić doświadczenia innych naszych Klientów, którzy zwrócili się do nas z konkretnymi pytaniami dotyczącymi specyfiki pracy naszej firmy, bądź samej istoty leasingu.

 • 1. Istotne zmiany w rachunkowości dla części firm -materiał edukacyjny dla leasingobiorców.

 • 2. Za jaka kwotę dokonuje wykupu Klient, a za jaką osoba trzecia (w przypadku leasingu operacyjnego)?

  • Klient (Korzystający) dokonuje wykupu za wartość resztową określoną w umowie.
   Jeżeli Klient wskazuje osobę trzecią i to ona dokonuje wykupu, wtedy wartością właściwą wykupu staje się wartość rynkowa środka trwałego. Wynika to z art. 17 d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dn. 15-02-1992 (Dz. U. 2000, Nr 54 poz. 654).
 • 3. Dlaczego VAT w leasingu finansowym jest płatny z góry i rozliczany po okresie leasingu?

 • 4. Czy SG Equipment Leasing Polska leasinguje używane maszyny/ pojazdy?

 • 5. Czy można wykupić przedmiot leasingu przed zakończeniem umowy leasingu?

 • 6. Gdzie rejestrowane są pojazdy, które SG Equipment Leasing Polska leasinguje Klientom – jaką rejestrację będą miały?

  • Pojazdy leasingowane przez SG Equipment Leasing Polska są rejestrowane przez naszą firmę w jednostkach Wydziału Komunikacji. Rejstracji dokonują następujące oddziały SG Equipment Leasing Polska:Traugutta 11, 05-480 Karczew – standardowy nr rejestracyjny zaczyna się od liter WOTMarszałkowska 111, 00-102 Warszawa – standardowy nr rejestracyjny zaczyna się od liter WISzymanowskiego 2, 80-280 Gdańsk – standardowy nr rejestracyjny zaczyna się od liter GDRoosevelta 18, 60-829 Poznań – standardowy nr rejestracyjny zaczyna się od liter PORuska 3/4, 50-079 Wrocław – standardowy nr rejestracyjny zaczyna się od liter DWNowy Rynek 5, 62-002 Suchy Las – standardowy nr rejestracyjny zaczyna się od liter PZGoliana 4, 32-020 Wieliczka – standardowy nr rejestracyjny zaczyna się od liter KWINa specjalne życzenie i za dodatkową opłatą (pobieraną przez Wydział Komunikacji, obecnie jest to 1 000 PLN) możemy zarejestrować dla Państwa leasingowany samochód w dowolny sposób (tzw. rejestracja specjalna) – pod warunkiem, że Wydział Komunikacji wyrazi zgodę na proponowaną przez Państwa rejestrację.
 • 7. Czy SGELP ma w swojej ofercie stałe raty (raty na stałej stopie oprocentowania w PLN czy EUR)?

  • Tak, posiadamy w ofercie stałe raty zarówno w PLN jak i w EUR.
   Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać ofertę na stałej stopie prosimy o zaznaczenie tego w rozmowie lub korespondencji z naszym pracownikiem, gdyż standardowo sporządzane są przez nas oferty na zmiennej stopie.
 • 8. Czy raty leasingowe są płatne „z dołu” czy „z góry”?

  • Raty leasingowe są naliczane „z dołu”, tzn. Korzystający płaci w ratach odsetki za okres, który upłynął od daty wymagalności poprzedniej raty leasingowej.
 • 9. Na jakiej podstawie mam wpłacać raty w terminie, gdy faktura nie wpłynie w terminie?

  • Podstawą do uiszczania zapłaty za raty leasingowe jest plan ratalny, który przesyłany jest do każdego Klienta/ do każdej umowy w momencie jej rozliczenia.
   Jednocześnie proszę o zgłoszenie zapotrzebowania na duplikat za pośrednictwem eboka.
 • 10. Na jakiej podstawie wpłacam opłatę wstępną, skoro nie otrzymuję faktury?

  • Wszelkie informacje niezbędne do dokonania wpłaty opłaty wstępnej są zawarte w umowie leasingowej, tj. nazwa banku, numer indywidualnego konta Klienta, wysokość opłaty wstępnej oraz kurs przeliczenia (w przypadku umów walutowych).
   W momencie otrzymania wpłaty zaliczki na poczet opłaty wstępnej SG Equipment Leasing Polska wystawia Klientowi fakturę zaliczkową.
   Ostateczna faktura na opłatę wstępną wystawiana jest po ostatecznym odbiorze przedmiotu leasingu, tj. po podpisaniu protokołu odbioru.
 • 11. Czy przedmiot leasingu musi być ubezpieczony przez współpracującego z SG Equipment Leasing Polska brokera?

  • SG Equipment Leasing Polska jako właściciel leasingowanego mienia ubezpiecza wszystkie przedmioty leasingu we własnym zakresie. Poza dużą wygodą związaną z odciążeniem Państwa z administracyjnych czynności z tym związanych, ubezpieczenie w pełnym zakresie zapewniane przez naszą firmę pozwala Państwu uniknąć komplikacji podczas likwidacji szkód. Koszt ubezpieczenia może zostać rozliczony jednorazowo bądź wraz z ratami leasingu.
 • 12. Co się stanie, jeśli leasingowany samochód zostanie ukradziony?

  • W przypadku kradzieży samochodu prosimy o niezwłoczne powiadomienie o zaistniałym fakcie policji oraz Towarzystwa Ubezpieczeń. Należy również jak najszybciej skontaktować się z Działem Likwidacji Szkód SG Equipment Leasing Polska, który poprowadzi dalszą likwidację szkody – prosimy zgłaszać informację pod numer (022) 528 46 91.
   W przypadku pojazdów ubezpieczonych w PZU S.A. należy zgłosić kradzież do Ubezpieczyciela dzwoniąc na numer infolinii PZU 0801 102 102 lub (022) 566 55 55.
   W sytuacji, gdy przedmiot leasingu zostanie skradziony, umowa leasingowa jest rozwiązywana i rozliczana zgodnie z warunkami Umowy leasingu. Odszkodowanie z tytułu szkody wpływa na konto SG Equipmen Leasing Polska i jest zaliczane na poczet rozliczenia umowy leasingowej.
 • 13. Czy SG Equipment Leasing Polska ma w swojej ofercie leasing zwrotny?

  • Tak. Może być to zarówno leasing operacyjny, finansowy, jak i operacyjny pozabilansowy.
   SG Equipment Leasing Polska kupuje środek trwały od spółki będącej jego właścicielem i użytkownikiem. Następnie środek trwały jest z powrotem oddawany w leasing właścicielowi, który go używa.
 • 14. W jakich walutach można wziąć leasing w SG Equipment Leasing Polska i czy wybrana waluta ma znaczenie dla Działu Ryzyka Kredytowego?

  • Na Państwa życzenie pracownicy Działu Sprzedaży SG Equipment Leasing Polska mogą przedstawić Państwu ofertę leasingu w EUR, PLN lub USD.
   (Przypominamy, aby przy porównywaniu ofert leasingu różnych firm pamiętali Państwo, by zwracać uwagę na to czy obie porównywane oferty są w tej samej walucie).
   Po zaakceptowaniu przez Państwa oferty, wniosek leasingowy jest rozpatrywany (niezależnie od wybranej waluty leasingu w tym samym trybie) przez Dział Ryzyka Kredytowego SG Equipment Leasing Polska.
 • 15. Jak złożyć wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego?

  • Instrukcja wypełniania wniosku o WYKREŚLENIE ZASTAWU Z REJESTRU ZASTAWÓW (RZ-3)Potrzebne dokumenty
   •wniosek RZ-3 – do pobrania ze strony internetowej (https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow/) lub dostępny w siedzibach Sądów,
   •oświadczenie SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. o wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym,
   •aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego ZASTAWNIKA, tj. SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. (akceptowany jest wydruk z wyszukiwarki KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości),
   •aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego ZASTAWCY (tylko w przypadku spółek prawa handlowego (akceptowany jest wydruk z wyszukiwarki KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości),
   •kopia postanowienia o wpisie zastawu (przedmiotu) do rejestru zastawów.Wzór prawidłowego wypełnienia wnioskuAby prawidłowo wypełnić wniosek RZ-3 należy bezwzględnie zapoznać się i postępować zgodnie z instrukcją jego wypełnienia umieszczoną w Objaśnieniach na końcu wniosku.
   Warto także posiłkować się Postanowieniem o wpisie zastawu do rejestru, które ułatwi jego uzupełnienie.Poniższa instrukcja stanowi dodatkową pomoc przy wypełnianiu wniosku, jednak w przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy instrukcją a objaśnieniami na wniosku RZ-3 należy stosować objaśnienia.Wypełnianie wniosku należy zacząć od wskazania Sądu, do którego jest on składany oraz podania numeru pozycji zastawu pod, którą dany przedmiot został zastawiony.instrukcja-rz-3-img-5Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych Wnioskodawcy oraz wskazanie liczby podmiotów wnioskujących (wystarczy wpisać cyfrę 1).instrukcja-rz-3-img-3Następnie uzupełniamy rubryki określające przedmiot zastawu oraz szczegóły dotyczące umowy. Właściwe informacje przepisujemy z niżej zaznaczonych pól w Postanowieniu.instrukcja-rz-3-img-4

   Ostatnim elementem jest uzupełnienie informacji dotyczącej załączników. Podstawowymi załącznikami są:
   • oryginał oświadczenie o wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej zastawem,
   • wyciąg z KRS ZASTAWNIKA,
   • wyciąg z KRS ZASTAWCY (tylko w przypadku, gdy wnioskującym o wykreślenie zastawu jest spółka prawa handlowego),
   • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wykreślenie wniosku.

   instrukcja-rz-3-img-2
   Na końcu należy czytelnie podpisać wniosek.

   Dokumenty, które należy złożyć / przesłać do właściwego Sądu celem wykreślenia zastawu:
   • 1 oryginał + 1 kopia wniosku RZ-3 (jeśli w postanowieniu było dwóch ZASTAWCÓW, wówczas należy złożyć 2 kopie wniosku, jeśli było ich trzech wówczas należy złożyć 3 kopie wniosku RZ-3),
   • 1 oryginał wraz z 1 kopią oświadczenia o wygaśnięciu wierzytelności (jeśli w postanowieniu było dwóch ZASTAWCÓW, wówczas należy złożyć 2 kopie oświadczenia, jeśli było ich trzech wówczas należy złożyć 3 kopie oświadczenia),
   • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wykreślenie wniosku.

   UWAGA: w przypadku zwiększenia liczby załączników we wniosku RZ-3 należy także wpisać odpowiednią liczbę egzemplarzy w części wniosku dotyczącej załączników.

   Ważne informacje
   • wniosek RZ-3 należy podpisać czytelnie,
   • opłatę sądową, w przypadku uiszczania jej przelewem, należy dokonać na rachunek Sądu, do którego składany jest wniosek – aktualna lista Sądów wraz z numerami rachunków znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: (https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow/oplaty/oplatyobowiazujace-w-postepowaniu-sadowym-/),
   • opłatę sądową można dokonać poza przelewem także gotówką w kasie Sądu lub w znakach sądowych,
   • opłata sądowa za wykreślenie zastawu z rejestru zastawów wynosi: 50,00 PLN,
   • w tytule opłaty należy wpisać „Opłata za wykreślenie zastawu z rejestru, NrPozRej: (wpisać numer z pola nr 4 wniosku)”,
   • wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Sądu do, którego jest kierowany lub przesłać go drogą pocztową.