ZARZĄD SG EQUIPMENT LEASING POLSKA

 

Olivier Rambert – Prezes Zarządu

Edouard Jullien de Pommerol – Członek Zarządu

Karine Diligent – Członek Zarządu

Martin Dornseiffer – Członek Zarządu