Tabela opłat i prowizji SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

LEASING
Stan: : 01 grudnia 2023

Zawarcie umowy
Nr Czynność Koszty w PLN netto
1 Rejestracja lub przerejestrowanie pojazdu, wyrobienie tablic rejestracyjnych  400 PLN za 1 pojazd
2 Rejestracja pojazdu z wyrobieniem karty pojazdu  480 PLN za 1 pojazd
3 Rejestracja czasowa (np. skierowanie na badania techniczne, przed wydaniem tablic indywidualnych, zabudowa nadwozia) 55 PLN – za pojazd + opłata za rejestrację
4 Wyrobienie indywidualnych tablic rejestracyjnych 1100 PLN za 1 pojazd + opłata za rejestrację
5 Organizacja zakupu przedmiotu ramach sprzedaży wewnątrzwspólnotowej / importu 670 PLN za każdy przedmiot + opłata za rejestrację (dotyczy pojazdów)
6 Poniesione opłaty za czynności bankowe (przelewy zagraniczne, akredytywy, gwarancje, itp.) zgodnie z tabelą bankową + 11 PLN
7 Wykonanie przelewu za przedmiot leasingu do dostawcy szybkim przelewem – sorbnet 35 PLN za przelew
8 Zmiana przedmiotu leasingu, ceny przedmiotu, wyposażenia, przesunięcia terminu dostawy itp. 345 PLN za umowę
9 Rezygnacja z realizacji podpisanej umowy leasingu na wniosek lub z winy Korzystającego (wymagana akceptacja rezygnacji przez Finansującego i Dostawcę) 1,1% wartości umowy, ale nie mniej niż 1100 PLN
10 Ponowne przygotowanie oraz wysłanie planu ratalnego 55PLN za umowę
11 Koszty direct debit automatycznie (według tabeli banku)
12 Odsetki za zwłokę dwukrotność stawki odsetek ustawowych
13 Obsługa informacji o niezapłaconych karach i mandatach i/lub wskazanie użytkownika pojazdu 95 PLN
14 Przygotowanie duplikatu dokumentów, potwierdzenie za zgodność 6 PLN od strony, nie mniej niż 30 PLN
15 Odpowiedź na złożone zapytanie dotyczące wcześniejszego zakończenia umowy leasingu z podaniem salda należności. 235 PLN za umowę
16 Wycena przedmiotu leasingu 85 PLN + koszty rzeczywiste
17 Wycena przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie umowy leasingu 85 PLN + koszty rzeczywiste
18 Koszt zaangażowania pieniądza w czasie Wibor 1M + 5,5 pkt %
19 Wyciąg z KRZ 90 PLN za każdy przedmiot
20 Tłumaczenie dokumentów 6 PLN za stronę + koszty rzeczywiste poniesione przez SG Equipment Leasing Polska Sp. z o. o.
Aneksy / zmiany*
Nr Czynność Koszty w PLN netto
1 Zmiana planu ratalnego ( zmiana wysokości, terminów rat) 345 PLN + koszty wynikające z przeliczenia harmonogramu przy zachowaniu niezmiennej marży Finansującego
2 Restrukturyzacja umowy leasingu na wniosek Korzystającego 0,66% od sumy pozostałych do spłaty rat leasingowych, nie mniej niż 1350 PLN, nie więcej niż 2 400 PLN
3 Restrukturyzacja umowy leasingu na wniosek Korzystającego, na skutek nieterminowego regulowania zobowiązań 0,66% pozostałych do spłaty rat leasingowych, nie mniej niż
1 350 PLN, nie więcej niż 3 600 PLN
4 Cesja umowy leasingu na innego Korzystającego 650 PLN za umowę za wydanie zgody i przygotowanie  dokumentacji,   600 PLN za umowę w przypadku wprowadzenia zmiany
5 Opłata za rozwiązanie umowy leasingu 900 PLN + zdyskontowane raty leasingowe + wartość wykupu
6 Wydłużenie umowy leasingu po zakończeniu podstawowego okresu trwania umowy 570 PLN
7 Aktualizacja danych Korzystającego w związku przekształceniem, połączeniem, zmianami wspólników s.c. itp. 345 PLN
8 Zmiana zabezpieczeń umowy leasingu w trakcie jej trwania na wniosek Korzystającego 500 PLN + rzeczywiste koszty poniesione przez Finansującego
9 Przewalutowanie umowy leasingowej, o ile władze kredytowe Finansującego wyrażają taką zgodę 1100 PLN + koszty bankowe wynikające z różnic kursowych oraz wcześniejszej spłaty finansowania
10 Pozostałe aneksy nie wymienione wyżej Indywidualnie nie mniej niż 345 PLN za umowę
Przedmiot leasingu
Nr Czynność Koszty w PLN netto
1 Odebranie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego 90 PLN za 1 pojazd
2 Wyrobienie wtórnika dowodu lub naklejki z numerem rejestracyjnym 165 PLN za 1 pojazd
3 Wyrobienie wtórnika zagubionej/skradzionej tablicy rejestracyjnej 165 PLN za 1 tablicę
4 Wydanie zgody na używanie przedmiotu przez firmę/osobę trzecią (pod warunkiem uzyskania zgody władz kredytowych Finansującego) 345 PLN za umowę
5 Wyłączenie lub zmiana przedmiotu z umowy leasingu w trakcie jej trwania na wniosek Korzystającego 550 PLN
6 Abonament GPS – kontynuacja usługi objęcia monitoringiem przedmiotu finansowania, serwis podstawowy  – opłata roczna 700 PLN za 1 przedmiot
7 Zgoda na montaż doposażenia w przedmiocie leasingu indywidualnie – nie mniej niż 325 PLN za przedmiot
8 Wydanie zgody na zmianę miejsca użytkowania pojazdu, w tym na wyjazdy do krajów WNP 345 PLN za przedmiot
9 Wysłanie weksla, wyciągu aktu notarialnego lub kopii wyciągu ze zniszczenia weksla po zakończeniu umowy – wysyłka pocztą listem poleconym 40 PLN
Kontrola należności
Nr Czynność Koszty w PLN netto
1 Wystawienie opinii o współpracy 90 PLN
2 Wznowienie współpracy –   pierwsze wznowienie – 110% ostatniej zafakturowanej raty
–   drugie wznowienie  – 130% ostatniej zafakturowanej raty, nie mniej niż  2000 PLN
–   trzecie wznowienie  – 150% ostatniej zafakturowanej raty, nie mniej niż  3000 PLN
3 Miesięczna opłata za obsługę przeterminowanych należności 120 PLN
4 Inne czynności, nie wymienione powyżej indywidualnie
Ubezpieczenie
Nr Czynność Koszty w PLN netto
1 Przeniesienie zryczałtowanego kosztu finansowania składek ubezpieczeniowych powyżej kwoty 2 000 PLN przy ich przeniesieniu 30 PLN
2 Przeniesienie zryczałtowanego kosztu finansowania składek ubezpieczeniowych poniżej  kwoty  2000 PLN przy ich przeniesieniu 15 PLN
3 Każdorazowa weryfikacja dokumentów ubezpieczeniowych, w przypadku ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez Korzystającego
Brak opłaty w przypadku:
• OC Korzystającego
• jeśli umowa kończy się do 2 miesięcy od daty odnowienia ubezpieczenia
250 PLN za przedmiot, nie więcej niż 1000 PLN za wszystkie przedmioty umowy
355 PLN za inny przedmiot leasingu
4 Opłata za wystawienie upoważnienia do wypłaty odszkodowania 250 PLN
5 Opłata za wystawienie duplikatu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia 55 PLN
6 Wysłanie monitu za nieprzesłanie w terminie wznowienia polis/y ubezpieczeniowej, dowodu wpłaty składki lub zawarcie polisy w zakresie niezgodnym z wymaganym zgodnie z warunkami Finansującego 325 PLN
7 Opłata za utratę ciągłości zabezpieczenia (w tym również ubezpieczenia) PL 325 PLN za wysłanie monitu o nieprzesłaniu w terminie polisy ubezpieczeniowej lub zawarciu polisy niezgodnej z wymaganym zakresem
8 Koszt finansowania składki ubezpieczeniowej Wibor 1M + 5,5 pkt %
9 Opłata za podpisanie umowy cesji z polisy w procesie likwidacji szkód 300 PLN
10 Opłata za uiszczenie składki ubezpieczeniowej za Korzystającego 500 PLN
Inne
Nr Czynność Koszty w PLN netto
1 Opłata za wystawienie promesy przyznania finansowania 0,35% wartości, na jaką opiewa promesa. Opłata nie może być mniejsza niż 1100 PLN a jej maksymalna wielkość to 20 000 PLN
2 Przedłużenie promesy przyznania finansowania 0,16% wartości przedmiotu leasingu za każdy miesiąc powyżej standardu (3 miesiące)
3 Ustanowienie zastawu rejestrowego 355 PLN za każdy przedmiot
4 Zwolnienie zastawu rejestrowego 250 PLN za każdy przedmiot
5 Opłata za wystawienie i wysłanie faktury lub noty papierowej: 18,00 PLN dla faktur i not wystawianych w PLN
4,00 EUR dla faktur i not wystawianych w EUR
4,00 USD dla faktur i not wystawianych w USD
*Uwaga: Opłata pobierana jest za przygotowanie dokumentu aneksu/zmiany na wniosek Korzystającego
NAJEM
Stan: 01 grudnia 2023
Zawarcie umowy
Nr Czynność Koszty w PLN netto
1 Rejestracja lub przerejestrowanie pojazdu, wyrobienie tablic rejestracyjnych 400 PLN za 1 pojazd
2 Rejestracja pojazdu z wyrobieniem karty pojazdu 480 PLN za 1 pojazd
3 Rejestracja czasowa (np. skierowanie na badania techniczne, przed wydaniem tablic indywidualnych, zabudowa nadwozia) 55 PLN – za pojazd + opłata za rejestrację
4 Wyrobienie indywidualnych tablic rejestracyjnych 1100 PLN za 1 pojazd + opłata za rejestrację
5 Organizacja zakupu przedmiotu w ramach sprzedaży wewnątrzwspólnotowej / importu 670 PLN za każdy przedmiot + opłata za rejestrację (dotyczy pojazdów)
6 Poniesione opłaty za czynności bankowe (przelewy zagraniczne, akredytywy, gwarancje, itp.) zgodnie z tabelą bankową + 11 PLN
7 Wykonanie przelewu za przedmiot leasingu do dostawcy szybkim przelewem – sorbnet 35 PLN za przelew
8 Zmiana przedmiotu leasingu, ceny przedmiotu, wyposażenia, przesunięcia terminu dostawy itp. 345 PLN za umowę
9 Rezygnacja z realizacji podpisanej umowy najmu na wniosek lub z winy Uzytkownika (wymagana
akceptacja rezygnacji przez Finansującego i Dostawcę)
1,1% wartości umowy, ale nie mniej niż 1100 PLN
10 Ponowne przygotowanie oraz wysłanie planu ratalnego 55 PLN za umowę
11 Koszty direct debit automatycznie (według tabeli banku)
12 Odsetki za zwłokę dwukrotność stawki odsetek ustawowych
13 Obsługa informacji o niezapłaconych karach i mandatach i/lub wskazanie użytkownika pojazdu 95 PLN
14 Przygotowanie duplikatu dokumentów, potwierdzenie za zgodność 6 PLN od strony, nie mniej niż 30 PLN
15 Odpowiedź na złożone zapytanie dotyczące wcześniejszego zakończenia umowy najmu z podaniem salda należności. 235 PLN za umowę
16 Wycena przedmiotu najmu 85 PLN + koszty rzeczywiste
17 Wycena przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie umowy najmu 85 PLN + koszty rzeczywiste
18 Koszt zaangażowania pieniądza w czasie Wibor 1M + 5,5 pkt %
19 Wyciąg z KRZ 90 PLN za każdy przedmiot
20 Tłumaczenie dokumentów 6 PLN za stronę + koszty rzeczywiste poniesione przez SG Equipment Leasing Polska Sp. z o. o.
Aneksy / zmiany*
Nr Czynność Koszty w PLN netto
1 Zmiana planu ratalnego ( zmiana wysokości, terminów rat) 345 PLN + koszty wynikające z przeliczenia harmonogramu przy zachowaniu niezmiennej marży Finansującego
2 Restrukturyzacja umowy najmu na wniosek Korzystającego 0,66% od sumy pozostałych do spłaty rat najmu, nie mniej niż 1350
PLN, nie więcej niż 2 400 PLN
3 Restrukturyzacja umowy najmu na wniosek Użytkownika, na skutek nieterminowego regulowania zobowiązań 0,66% pozostałych do spłaty rat najmu, nie mniej niż
1 350 PLN, nie więcej niż 3 600 PLN
4 Cesja umowy najmu na innego Użytkownika 650 PLN za umowę za wydanie zgody i przygotowanie  dokumentacji,
600 PLN za umowę w przypadku wprowadzenia zmiany
5 Opłata administracyjna za zakończenie umowy najmu 900 PLN
6 Wydłużenie umowy najmu po zakończeniu podstawowego okresu trwania umowy 570 PLN
7 Aktualizacja danych Użytkownika w związku przekształceniem, połączeniem, zmianami wspólników s.c. itp. 345 PLN
8 Zmiana zabezpieczeń umowy najmu w trakcie jej trwania na wniosek Użytkownika 500 PLN + rzeczywiste koszty poniesione przez Finansującego
9 Przewalutowanie umowy najmu, o ile władze kredytowe Finansującego wyrażają taką zgodę 1100 PLN + koszty bankowe wynikające z różnic kursowych oraz wcześniejszej spłaty finansowania
10 Pozostałe aneksy nie wymienione wyżej 345 PLN za umowę
Przedmiot leasingu
Nr Czynność Koszty w PLN netto
1 Odebranie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego 90 PLN za 1 pojazd
2 Wyrobienie wtórnika dowodu lub naklejki z numerem rejestracyjnym 165 PLN za 1 pojazd
3 Wyrobienie wtórnika zagubionej/skradzionej tablicy rejestracyjnej 165 PLN za 1 tablicę
4 Wydanie zgody na używanie przedmiotu przez firmę/osobę trzecią (pod warunkiem uzyskania zgody władz kredytowych Finansującego) 325 PLN za umowę
5 Wyłączenie lub zmiana przedmiotu z umowy najmu w trakcie jej trwania na wniosek Użytkownika 550 PLN
6 Abonament GPS – kontynuacja usługi objęcia monitoringiem przedmiotu finansowania, serwis podstawowy  – opłata roczna 700 PLN za 1 przedmiot
7 Zgoda na montaż doposażenia w przedmiocie najmu  indywidualnie – nie mniej niż 325 PLN za przedmiot
8 Wydanie zgody na zmianę miejsca użytkowania pojazdu, w tym na wyjazdy do krajów WNP 325 PLN za przedmiot
9 Wysłanie weksla, wyciągu aktu notarialnego lub kopii wyciągu ze zniszczenia weksla po zakończeniu umowy – wysyłka pocztą listem poleconym 40 PLN
Kontrola należności
Nr Czynność Koszty w PLN netto
1 Wystawienie opinii o współpracy 90 PLN
2 Wznowienie współpracy –   pierwsze wznowienie – 110% ostatniej zafakturowanej raty
–   drugie wznowienie  – 130% ostatniej zafakturowanej raty, nie mniej niż  2000 PLN
–   trzecie wznowienie  – 150% ostatniej zafakturowanej raty, nie mniej niż  3000 PLN
3 Miesięczna opłata za obsługę przeterminowanych należności 120 PLN
4 Inne czynności, nie wymienione powyżej indywidualnie
Ubezpieczenie
Nr Czynność Koszty w PLN netto
1 Przeniesienie zryczałtowanego kosztu
finansowania składek ubezpieczeniowych powyżej kwoty 2 000 PLN przy ich przeniesieniu
30 PLN
2 Przeniesienie zryczałtowanego kosztu finansowania składek ubezpieczeniowych poniżej  kwoty  2000 PLN przy ich przeniesieniu 15 PLN
3 Każdorazowa weryfikacja dokumentów ubezpieczeniowych, w przypadku ubezpieczenia przedmiotu najmu przez Użytkownika
Brak opłaty w przypadku:
• OC Korzystającego
• jeśli umowa kończy się do 2 miesięcy od daty odnowienia ubezpieczenia
250 PLN za przedmiot, nie więcej niż 1000 PLN za wszystkie przedmioty umowy
4 Opłata za wystawienie upoważnienia do wypłaty odszkodowania 250 PLN
5 Opłata za wystawienie duplikatu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia 55 PLN
6 Wysłanie monitu za nieprzesłanie w terminie wznowienia polis/y ubezpieczeniowej, dowodu
wpłaty składki lub zawarcie polisy w zakresie niezgodnym z wymaganym zgodnie z warunkami Finansującego
325 PLN
7 Opłata za utratę ciągłości zabezpieczenia (w tym również ubezpieczenia) PL 325 PLN za wysłanie monitu o nieprzesłaniu w terminie polisy ubezpieczeniowej lub zawarciu polisy niezgodnej z wymaganym zakresem
8 Koszt finansowania składki ubezpieczeniowej Wibor 1M + 5,5 pkt %
9 Opłata za podpisanie umowy cesji z polisy w procesie likwidacji szkód 300 PLN
10 Opłata za uiszczenie składki ubezpieczeniowej za Korzystającego 500 PLN za umowę

Inne
Nr Czynność Koszty w PLN netto
1 Opłata za wystawienie promesy przyznania finansowania 0,35% wartości, na jaką opiewa promesa. Opłata nie może być mniejsza niż 1100 PLN a jej maksymalna wielkość to 20 000 PLN
2 Przedłużenie promesy przyznania finansowania 0,16% wartości przedmiotu leasingu za każdy miesiąc powyżej standardu (3 miesiące)
3 Ustanowienie zastawu rejestrowego 355 PLN za każdy przedmiot
4 Zwolnienie zastawu rejestrowego 250 PLN za każdy przedmiot
5 Opłata za wystawienie i wysłanie faktury lub noty papierowej: 18,00 PLN dla faktur i not wystawianych w PLN
4,00 EUR dla faktur i not wystawianych w EUR
4,00 USD dla faktur i not wystawianych w USD

*        Uwaga: Opłata pobierana jest za przygotowanie dokumentu aneksu/zmiany na wniosek Korzystającego
**     Opłata obowiązuje od dnia 01.04.2019
Do wszystkich opłat podanych w niniejszej Tabeli Opłat i Prowizji zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu naliczenia danej opłaty.
POŻYCZKA
Stan: 01 grudnia 2023

Czynności związane z umową pożyczki
Nr Czynność wysokość opłaty lub prowizji
1 Prowizja przygotowawcza Indywidualnie
2 Prowizja za ustanowienia zastawu rejestrowego 355 PLN za każdy przedmiot zastawu
3 Prowizja za sprawdzenie KRZ 90 PLN za każdy przedmiot
4 Prowizje manipulacyjne:
– Rezygnacja z realizacji podpisanej umowy na wniosek lub z winy Pożyczkobiorcy (wymagana akceptacja rezygnacji przez Pożyczkodawcę) 1,1% wartości umowy, ale nie mniej niż 1100 PLN
– Wystawienie promesy przyznania finansowania 0,35% wartości, na jaką opiewa promesa, nie mniej niż 1100 PLN
–     Przedłużenie promesy przyznania finansowania 0,16% wartości umowy za każdy miesiąc powyżej 3 miesięcy
5 Prowizja za wykonanie przelewu szybkim przelewem – sorbnet 35 PLN za przelew
6 Prowizje za przygotowanie aneksów:
– Zmiana harmonogramu spłat ( zmiana wysokości rat, zmiana terminów rat, itp) 345 PLN
– Aktualizacja        danych   Pożyczkobiorcy     w            związku przekształceniem, połączeniem, zmianami wspólników s.c. itp. 345 PLN
–      Pozostałe aneksy nie wymienione wyżej 345 PLN
7 Prowizja za ponowne przygotowanie oraz wysłanie harmonogramu spłat Pierwszy bezpłatnie, 55 PLN za każdy następny
8 Prowizja za wcześniejszą spłatę pożyczki – 1 % kwoty spłacanej nie mniej niż 330 PLN, w przypadku spłaty nie więcej niż  30% kwoty pożyczki pozostałej do spłaty, jeden raz na 12 miesięcy, dotyczy spłaty częściowej.
w pozostałych przypadkach:
– 3 % kwoty spłacanej, nie mniej niż 550 PLN
W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki (cześciowej lub całkowitej) opartej na stałej stopie procentowej Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo doliczenia dodatkowo do ww opłaty także poniesionych kosztów związanych z zerwaniem finansowania w bankach finansujących Pożyczkodawcę.
9 Prowizja za wcześniejsza spłatę pożyczki ze środków z Umowy z Dofinansowującym 1,1% od kwoty wpłaconej dotacji
10 Prowizja za wznowienie umowy pożyczki –   pierwsze wznowienie – 110% ostatniej zafakturowanej raty
–   drugie wznowienie  – 130% ostatniej zafakturowanej raty, nie mniej niż  2000 PLN
–   trzecie wznowienie  – 150% ostatniej zafakturowanej raty, nie mniej niż  3000 PLN
11 Miesięczna obsługa przeterminowanych należności 120 PLN
12 Prowizja za przygotowanie odpowiedzi na złożone zapytanie dotyczące wcześniejszego zakończenia umowy z podaniem salda należności 345 PLN za umowę
13 Prowizje za czynności dodatkowe:
– Wystawienie opinii o współpracy 90 PLN
– Czynności bankowe (przelewy walutowe/ zagraniczne,  itp.) zgodnie z tabelą bankową
– Ponowne przygotowanie oraz wysłanie bankowego potwierdzenia przelewu 80 PLN
– Ponowne przygotowanie oraz wysłanie potwierdzenia posiadania rachunku 80 PLN
– Przygotowanie duplikatu dokumentów związanych z umową pożyczki, potwierdzenie za zgodność 55 PLN
– Przygotowanie restrukturyzacji spłaty umowy na wniosek Pożyczkobiorcy 0,66% od sumy pozostałych do spłaty rat, nie mniej niż 1 350 PLN
– Przygotowanie restrukturyzacji umowy na wniosek Pożyczkobiorcy, na skutek nieterminowego regulowania zobowiązań 0,66% pozostałych do spłaty rat, nie mniej niż 1 350 PLN
– Zmiana zabezpieczeń umowy w trakcie jej trwania na wniosek Pożyczkobiorcy 500 PLN + rzeczywiste koszty poniesione przez Finansującego
– Przewalutowanie umowy, o ile władze kredytowe Pożyczkodawcy wyrażają taką zgodę 1100 PLN + koszty bankowe wynikające z różnic kursowych oraz wcześniejszej spłaty finansowania
Każdorazowa weryfikacja dokumentów ubezpieczeniowych, w przypadku ubezpieczenia przedmiotu pożyczki przez Korzystającego
Brak opłaty w przypadku:
• OC Korzystającego
• jeśli umowa kończy się do 2 miesięcy od daty odnowienia ubezpieczenia
250 PLN za przedmiot, nie więcej niż 1000 PLN za wszystkie przedmioty umowy
– Obsługa płatności za ubezpieczenie przedmiotu zabezpieczenia umowy pożyczki 550 PLN
– Wykreślenie        w             imieniu    Pożyczkobiorcy             zastawu rejestrowego 250 PLN
– Ponowne przygotowanie i przesłanie oświadczenia Pożyczkodawcy  do zwolnienia zastawu 55 PLN
– Potwierdzenie  aktualnego salda należności na żądanie Pożyczkobiorcy 55 PLN
– Opłata za wystawienie i wysłanie faktury lub noty papierowej 18,00 PLN dla faktur i not wystawianych w PLN
4,00 EUR dla faktur i not wystawianych w EUR
4,00 USD dla faktur i not wystawianych w USD
14 Odsetki za zwłokę dwukrotność stawki odsetek ustawowych

  

  Czynności ogólne – nie związane z umową pożyczki
Nr Czynność wysokość opłaty lub prowizji
1 Wycena przedmiotu umowy zastawu/przewłaszczenia 85 PLN + koszty rzeczywiste poniesione przez SG Equipment Leasing Polska Sp. z o. o.
2 Tłumaczenie dokumentów 6 PLN za stronę + koszty rzeczywiste poniesione przez SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
3 Usługa kurierska 55 PLN za wysyłkę + koszty rzeczywiste poniesione przez SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
4 Wysłanie monitu za nieprzesłanie w terminie wznowienia polis/y ubezpieczeniowej, dowodu wpłaty składki lub zawarcie polisy w zakresie niezgodnym z wymaganym zgodnie z warunkami Pożyczkodawcy 325 PLN

Czynności związane z umową pożyczki
Nr Czynność wysokość opłaty lub prowizji
1 Prowizja przygotowawcza Indywidualnie
2 Prowizja za ustanowienia zastawu rejestrowego 355 PLN za każdy przedmiot zastawu
3 Prowizja za sprawdzenie KRZ 90 PLN za każdy przedmiot
4 Prowizje manipulacyjne:
– Rezygnacja z realizacji podpisanej umowy na wniosek lub z winy Pożyczkobiorcy (wymagana akceptacja rezygnacji przez Pożyczkodawcę) 1,1% wartości umowy, ale nie mniej niż 1100 PLN
– Wystawienie promesy przyznania finansowania 0,35% wartości, na jaką opiewa promesa, nie mniej niż 1100 PLN
–     Przedłużenie promesy przyznania finansowania 0,16% wartości umowy za każdy miesiąc powyżej 3 miesięcy
5 Prowizja za wykonanie przelewu szybkim przelewem – sorbnet 35 PLN za przelew
6 Prowizje za przygotowanie aneksów:
– Zmiana harmonogramu spłat ( zmiana wysokości rat, zmiana terminów rat, itp) 345 PLN
– Aktualizacja        danych   Pożyczkobiorcy     w            związku przekształceniem, połączeniem, zmianami wspólników s.c. itp. 345 PLN
–      Pozostałe aneksy nie wymienione wyżej zainicjowanę przez pożyczkobiorcę 345 PLN
7 Prowizja za ponowne przygotowanie oraz wysłanie harmonogramu spłat Pierwszy bezpłatnie, 55 PLN za każdy następny
8 Prowizja za wcześniejszą spłatę pożyczki – 1 % kwoty spłacanej nie mniej niż 330 PLN, w przypadku spłaty nie więcej niż  30% kwoty pożyczki pozostałej do spłaty, jeden raz na 12 miesięcy, dotyczy spłaty częściowej.
w pozostałych przypadkach:
– 3 % kwoty spłacanej, nie mniej niż 550 PLN
9 Prowizja za wznowienie umowy pożyczki –   pierwsze wznowienie – 110% ostatniej zafakturowanej raty
–   drugie wznowienie  – 130% ostatniej zafakturowanej raty, nie mniej niż  2000 PLN
–   trzecie wznowienie  – 150% ostatniej zafakturowanej raty, nie mniej niż  3000 PLN
10 Miesięczna obsługa przeterminowanych należności 120 PLN
11 Prowizja za przygotowanie odpowiedzi na złożone zapytanie dotyczące wcześniejszego zakończenia umowy z podaniem salda należności 345 PLN za umowę
12 Prowizje za czynności dodatkowe:
– Wystawienie opinii o współpracy 90 PLN
– Czynności bankowe (przelewy walutowe/ zagraniczne,  itp.) zgodnie z tabelą bankową
– Ponowne przygotowanie oraz wysłanie bankowego potwierdzenia przelewu 80 PLN
– Ponowne przygotowanie oraz wysłanie potwierdzenia posiadania rachunku 80 PLN
– Przygotowanie duplikatu dokumentów związanych z umową pożyczki, potwierdzenie za zgodność 55 PLN
– Przygotowanie restrukturyzacji spłaty umowy na wniosek Pożyczkobiorcy 0,66% od sumy pozostałych do spłaty rat, nie mniej niż 1 350 PLN
– Przygotowanie restrukturyzacji umowy na wniosek Pożyczkobiorcy, na skutek nieterminowego regulowania zobowiązań 0,66% pozostałych do spłaty rat, nie mniej niż 1 350 PLN
– Zmiana zabezpieczeń umowy w trakcie jej trwania na wniosek Pożyczkobiorcy 500 PLN + rzeczywiste koszty poniesione przez Finansującego
– Przewalutowanie umowy, o ile władze kredytowe Pożyczkodawcy wyrażają taką zgodę 1100 PLN + koszty bankowe wynikające z różnic kursowych oraz wcześniejszej spłaty finansowania
– Każdorazowa weryfikacja dokumentów ubezpieczeniowych, w przypadku ubezpieczenia przedmiotu pożyczki przez Korzystającego
Brak opłaty w przypadku:
• OC Korzystającego
• jeśli umowa kończy się do 2 miesięcy od daty odnowienia ubezpieczenia
250 PLN za przedmiot, nie więcej niż 1000 PLN za wszystkie przedmioty umowy
– Obsługa płatności za ubezpieczenie przedmiotu zabezpieczenia umowy pożyczki 550 PLN
– Wystawienie upoważnienia do wypłaty odszkodowania 250 PLN
– Wykreślenie        w             imieniu    Pożyczkobiorcy             zastawu rejestrowego 250 PLN
– Ponowne przygotowanie i przesłanie oświadczenia Pożyczkodawcy  do zwolnienia zastawu 55 PLN
– Potwierdzenie  aktualnego salda należności na żądanie Pożyczkobiorcy 55 PLN
– Opłata za wystawienie i wysłanie faktury lub noty papierowej 18,00 PLN dla faktur i not wystawianych w PLN
4,00 EUR dla faktur i not wystawianych w EUR
4,00 USD dla faktur i not wystawianych w USD
13 Odsetki za opóźnienie dwukrotność stawki odsetek ustawowych
14 Wysłanie weksla, wyciągu aktu notarialnego lub kopii wyciągu ze zniszczenia weksla po zakończeniu umowy – wysyłka pocztą listem poleconym 40 PLN

  

  Czynności ogólne – nie związane z umową pożyczki
Nr Czynność wysokość opłaty lub prowizji
1 Wycena przedmiotu umowy zastawu/przewłaszczenia 85 PLN + koszty rzeczywiste poniesione przez SG Equipment Leasing Polska Sp. z o. o.
2 Tłumaczenie dokumentów 6 PLN za stronę + koszty rzeczywiste poniesione przez SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
3 Usługa kurierska 55 PLN za wysyłkę + koszty rzeczywiste poniesione przez SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
4 Wysłanie monitu za nieprzesłanie w terminie wznowienia polis/y ubezpieczeniowej, dowodu wpłaty składki lub zawarcie polisy w zakresie niezgodnym z wymaganym zgodnie z warunkami Pożyczkodawcy 325 PLN

*Uwaga: Opłata pobierana jest za przygotowanie dokumentu aneksu/zmiany na wniosek Korzystającego
Do wszystkich opłat podanych w niniejszej Tabeli Opłat i Prowizji zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu naliczenia danej opłaty.
–>

Informacje prawne

Niniejsza strona internetowa jest publikowana przez SG EQUIPMENT LEASING POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SG EQUIPMENT LEASING POLSKA Sp. z o.o.)

ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000069556

NIP: 526-174-03-88
REGON: 012384296

This website is hosted by: SG EQUIPMENT LEASING POLAND Limited liability company
(SG EQUIPMENT LEASING POLAND LLC)

Główne regulacje prawne:
Spółka SG EQUIPMENT LEASING POLSKA Sp. z o.o. działa na podstawie
kodeksu spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 200 roku oraz kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku;