A+ / A / A-
EN PL
Polska

OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

  1.  Ubezpieczenie OC jest regulowane Ustawą i obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terytorium określonym w polisie ubezpieczenia.
  2.  W ubezpieczeniu OC suma gwarancyjna stanowi równowartość w złotych:

      a. w przypadku szkód na osobie – 5.210.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.
      b. w przypadku szkód w mieniu – 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

  3.  Za szkody powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi, Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, nie niższej niż suma określona powyżej.

PAGETOP

Dołącz do nas