EN PL
A+ / A / A-
EN PL
Polska

AC

Ubezpieczenie Auto Casco (AC)

 1. Ubezpieczenie to obejmuje szkody powstałe w pojeździe bądź jego wyposażeniu polegające na:
  a.uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek:
  nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, działania osób trzecich, w tym również włamania
  b.uszkodzeniu lub utracie pojazdu, wskutek następujących zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
  c.uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej
  d.kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia
  e.uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia.
 2.  W przypadku pojazdu fabrycznie nowego przyjmuje się, że wartość jego nie ulega zmianie w okresie sześciu miesięcy od daty wystawienia faktury.
 3. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest wyłącznie wyposażenie zamontowane w pojeździe na stałe, którego demontaż wymaga użycia narzędzi lub przyrządów mechanicznych.
 4. Wypłacone odszkodowanie nie pomniejsza sumy ubezpieczenia o każde wypłacone odszkodowanie (brak redukcji sumy ubezpieczenia).
 5. Dodatkowe postanowienia dotyczące ochrony ubezpieczeniowej:
  a. brak udziału własnego
  b. brak franszyzy redukcyjnej
  c. franszyza integralna nie wyższa niż 500 zł
  e. brak potrąceń amortyzacyjnych
  f. w przypadku upoważnienia do użytkowania pojazdu na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii lub innego wyłączonego kraju wg OWU AC – rozszerzenie zakresu ubezpieczenia.
 6. Aktualnie obowiązujące Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC poszczególnych Towarzystw znajdują się w poniższych plikach:
PAGETOP

Dołącz do nas