A+ / A / A-
EN PL
Polska

AC

Ubezpieczenie Auto Casco (AC)

  1. Ubezpieczenie to obejmuje szkody powstałe w pojeździe bądź jego wyposażeniu polegające na:
   a.uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek:
   nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, działania osób trzecich, w tym również włamania
   b.uszkodzeniu lub utracie pojazdu, wskutek następujących zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
   c.uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej
   d.kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia
   e.uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia.
  2.  W przypadku pojazdu fabrycznie nowego przyjmuje się, że wartość jego nie ulega zmianie w okresie sześciu miesięcy od daty wystawienia faktury.
  3. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest wyłącznie wyposażenie zamontowane w pojeździe na stałe, którego demontaż wymaga użycia narzędzi lub przyrządów mechanicznych.
  4. Wypłacone odszkodowanie nie pomniejsza sumy ubezpieczenia o każde wypłacone odszkodowanie (brak redukcji sumy ubezpieczenia).
  5. Dodatkowe postanowienia dotyczące ochrony ubezpieczeniowej:
   a. brak udziału własnego
   b. brak franszyzy redukcyjnej
   c. franszyza integralna nie wyższa niż 500 zł
   e. brak potrąceń amortyzacyjnych
   f. w przypadku upoważnienia do użytkowania pojazdu na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii lub innego wyłączonego kraju wg OWU AC – rozszerzenie zakresu ubezpieczenia.
  6. Aktualnie obowiązujące Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC poszczególnych Towarzystw znajdują się w poniższych plikach:
PAGETOP

Dołącz do nas