A+ / A / A-
EN PL
Polska

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej

I. Ubezpieczenie ochrony prawnej (OP) – do ubezpieczeń komunikacyjnych

 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest dbanie o prawne interesy ubezpieczonego i ponoszenie kosztów z tym związanych, powstałych po stronie ubezpieczającego lub ubezpieczonego. Przedmiot ubezpieczenia związany jest z użytkowaniem lub posiadaniem pojazdu mechanicznego wymienionego w umowie ubezpieczenia.
 2. Zakład Ubezpieczeń zobowiązuje się w do wysokości sumy ubezpieczenia ponieść następujące koszty, o ile będą niezbędne dla reprezentowania jego zasadnych interesów prawnych:
  2.2 koszty procesu sądowego przed sądem powszechnym, w tym:
  a.wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego,
  b.koszty sądowe wszystkich instancji,
  c.koszty zasądzone od ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej,
  d.koszty dojazdu ubezpieczającego na rozprawy do sądów mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  2.3 wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego z tytułu reprezentacji przed organami administracji publicznej,
  2.4 koszty postępowania egzekucyjnego.
 3. Ubezpieczyciel zobowiązuje się dodatkowo tymczasowo ponieść koszty poręczenia majątkowego, przewidzianego w prawie karnym dla uniknięcia tymczasowego aresztowania.
 4. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń obejmuje udzielenie świadczenia ubezpieczeniowego, w przypadku zdarzeń mających związek z użytkowaniem lub posiadaniem pojazdu, w następującym zakresie:
  4.1 dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu doznanej szkody na osobie lub na mieniu,
  4.2 dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu doznanej przez kierowcę lub pasażera pojazdu szkody na osobie, o ile zdarzeniem powodującym szkodę jest ruch pojazdu,
  4.3 obrony przed sądem w postępowaniach karnych z tytułu naruszenia lub podejrzenia o naruszenie przepisów dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  4.4 obrony przed sądem w sprawach o wykroczenie z tytułu naruszenia lub podejrzenia o naruszenie przepisów dotyczących wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,
  4.5 dochodzenia roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia zawartych z innymi ubezpieczycielami.
  4.6 sporów powstałych na tle umów dotyczących pojazdu wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dotyczącej pojazdu.
  4.7 reprezentacji w postępowaniu związanym z zatrzymaniem prawa jazdy,
  4.8 reprezentacji w postępowaniu związanym z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 5. W przypadku gdy postępowanie w sprawie o wykroczenie toczyć się będzie przed sądem wskutek wniesienia wniosku o uchylenie mandatu karnego lub wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu lub organu, ochrona ubezpieczeniowa istnieje tylko wtedy, gdy nałożona lub orzeczona kara grzywny lub inna kara pieniężna jest wyższa niż 200 zł lub jeśli orzeczono karę aresztu (nie zastępczą karę aresztu).Ogólne Warunki Ubezpieczenia:*Concordia OP SG LEXII. Ubezpieczenie Asysta Prawna i Windykacyjna – do ubezpieczeń AGROUbezpieczenie to zawierane jest dla przedmiotów leasingu (tylko przy środkach uczestniczących w ruchu drogowym) o podwyższonej wartości.
  Warunki Ubezpieczenia:
  A.Charakter świadczenia ubezpieczeniowego

  1.Świadczenie ubezpieczyciela polega na zorganizowaniu oraz opłaceniu możliwości skorzystania przez ubezpieczonego z usług, o których mowa w niniejszych warunkach ubezpieczenia w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia.
  2.Usługi, o których mowa w ust. 1 świadczone są przez Kancelarię Prawną współpracującą z ubezpieczycielem przy obsłudze ubezpieczenia. Pełna i wyłączna odpowiedzialność za świadczone usługi spoczywa na Kancelarii Prawnej. Kancelaria Prawna posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej ze świadczonymi przez siebie usługami.
     B.Wypadek ubezpieczeniowy
  1.Z zastrzeżeniem ust. 2, wypadkiem ubezpieczeniowym jest powstanie konieczności skorzystania przez ubezpieczonego z usług, o których mowa w niniejszych warunkach ubezpieczenia, na skutek zaistnienia problemu prawnego – przy czym problem prawny nie musi zaistnieć w okresie ubezpieczenia.
  2.Jeśli wynika to z niniejszych warunków ubezpieczenia – możliwość skorzystania z usług, o których mowa w warunkach ubezpieczenia może zależeć od tego czy problem prawny, z którym wiąże się konieczność skorzystania z danej usługi jest związany z gałęziami prawa wymienionymi w niniejszych warunkach ubezpieczenia (zakres ubezpieczenia).
    C.Rodzaje gwarantowanych usług
  1.W ramach ubezpieczenia, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony posiada prawo do skorzystania z następujących usług świadczonych przez Kancelarię Prawną:
  1.Konsultacje prawne, a także opinie prawne w zakresie spraw wskazanych w niniejszych warunkach ubezpieczenia;
  2.Przesyłanie wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu;
  3.Przesyłanie tekstów aktów prawnych;
  4.Udzielanie informacji teleadresowych dotyczących kancelarii prawnych, kancelarii notarialnych, biur doradztwa podatkowego, sądów i prokuratur.
      D.Charakterystyka gwarantowanych usług
  1.W zakresie usług, „konsultacje prawne i opinie prawne”, rodzaj wykonywanej przez Kancelarię Prawną usługi zależy od charakteru zgłaszanego problemu prawnego. W zależności od charakteru problemu sprawa jest załatwiana w następujący sposób:
  1.ile to możliwe – problem jest rozwiązywany na bieżąco podczas rozmowy telefonicznej w drodze ustnych konsultacji prawnych.
  2.W przypadku gdy niemożliwe jest rozwiązanie sprawy na bieżąco – Kancelaria Prawna po upływie czasu niezbędnego do wypracowania rozwiązania zgłoszonego problemu kontaktuje się z telefonicznie klientem w celu rozwiązania problemu w drodze ustnych konsultacji prawnych.
  3.W przypadku gdy niemożliwe jest rozwiązanie problemu prawnego w drodze ustnych konsultacji prawnej a także na każde życzenie klienta – problem rozwiązywany jest poprzez sporządzenie opinii prawnej przesyłanej ubezpieczonemu drogą mailową bądź faxem. Na życzenie klienta – rozwiązanie problemu prawnego zaproponowane klientowi w drodze ustnej konsultacji prawnej zostanie potwierdzone sporządzoną przez Kancelarię Prawną opinię prawną (w takim przypadku konsultację prawną i stanowiącą jej potwierdzenie opinię prawną uznaje się za jedną usługę). Opinia prawna sporządzana jest przez prawnika posiadającego uprawnienia radcy prawnego bądź adwokata.
  2.Konsultacje prawne i opinie prawne świadczone są w oparciu o podany przez ubezpieczonego opis problemu prawnego oraz stanu faktycznego. W przypadku takiej konieczności ubezpieczony przesyła Kancelarii Prawnej w formie elektronicznej bądź faxem dokumenty niezbędne do przeprowadzenia konsultacji prawnej bądź sporządzenia opinii prawnej.
  3.Rozstrzygnięcie problemu prawnego w drodze konsultacji prawnych bądź opinii prawnej nastąpi w oparciu o podany przez ubezpieczonego stan faktyczny sprawy, o ile otrzymane od ubezpieczonego informacje to umożliwiają. Dalsze zmiany stanu faktycznego i związana z tym konieczność skorzystania z usługi konsultacji prawnych bądź opinii prawnej traktowane są jako nowy wypadek ubezpieczeniowy – nawet jeśli dotyczą tej samej sprawy.
  4.Usługi świadczone przez Kancelarię Prawną polegające na konsultacjach prawnych bądź sporządzeniu opinii prawnej dotyczą wyłącznie tych problemów prawnych, które spełniają następujące warunki:
  1.do ich rozwiązania nie jest konieczny kontakt z innymi osobami / podmiotami niż ubezpieczony;
  2.mogą być rozwiązane w drodze kontaktu z ubezpieczonym za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
  3.podane przez ubezpieczonego informacje (opis stanu faktycznego) i dostarczone dokumenty umożliwiają przedstawienie rozwiązania problemu prawnego.
  5.W ramach usług „Przesyłanie wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu” na życzenie ubezpieczonego Kancelaria Prawna dostarczy w formie elektronicznej wzory umów i pism stosowanych w powszechnym obrocie.
  6.W ramach usług „Przesyłanie tekstów aktów prawnych” na życzenie ubezpieczonego Kancelaria Prawna dostarczy w formie elektronicznej tekst każdego aktu prawnego prawa polskiego z wyłączeniem aktów prawa miejscowego – zarówno obowiązujący jak i archiwalny.
  7.W ramach usług „Udzielanie informacji teleadresowych” na życzenie ubezpieczonego Kancelaria Prawna dostarczy w formie elektronicznej informacje teleadresowe dotyczące kancelarii prawnych, kancelarii notarialnych, biur doradztwa podatkowego, sądów i prokuratur na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  8.Wszelkie usługi świadczone przez Kancelarię Prawną dotyczą wyłącznie problemów prawnych związanych z prawem polskim.
      E.Ilość gwarantowanych usług
  W ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w rocznym okresie ubezpieczenia ubezpieczony uprawniony jest do skorzystania z następującej ilości usług:
  1.w odniesieniu do usług, o których mowa w Części D ust. 1 pkt. 1 (konsultacje prawne i opinie prawne) – łącznie 2 usługi
  2.w odniesieniu do pozostałych usług, o których mowa w Części D ust. 1 pkt. 2 do 4 (przesyłanie wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu, przesyłanie tekstów aktów prawnych, informacje teleadresowe) – łącznie 4 usługi.
PAGETOP

Dołącz do nas