EN PL
A+ / A / A-
EN PL
SGEF Polska

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP

GAP
Zakresem niniejszych warunków ubezpieczenia objęte są szkody w postaci różnicy pomiędzy sumą ubezpieczenia z polisy Auto Casco obowiązującej 1 dniu obowiązywania ubezpieczenia GAP ubezpieczonego pojazdu a:

a.kwotą odszkodowania za szkodę całkowitą wypłaconego przez Ubezpieczyciela AC/OC, zgodnie z umową ubezpieczenia pojazdu albo
b.wartością pojazdu według stanu na datę szkody całkowitej, podaną w katalogu publikowanym przez EUROTAX GLASS.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia:

*Ogólne Warunki Ubezpieczenia GAP dla pojazdów osobowych i ciężarowych

GAP INDEX
Zakresem niniejszych warunków ubezpieczenia objęta jest strata finansowa wynikające ze szkody całkowitej zaistniałej w pojeździe ubezpieczonym stanowiąca 20% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody całkowitej nie więcej jednak niż 80.000,00 zł.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia:

*Ogólne Warunki Ubezpieczenia GAP Indeksowy dla pojazdów ciężarowych

GENWORTH

GAP Index (procentowy)
Ubezpieczenie oparte na ustalonej wartości procentowej, np. 10%, 20% liczonej od wartości rynkowej pojazdu określonej przez Ubezpieczyciela ryzyk komunikacyjnych.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia:

*GAP Index – samochody osobowe
*GAP Index – samochody ciężarowe

GAP Fakturowy (Powrót do wartości fakturowej)
Ubezpieczenie pozwala na odtworzenie pojazdu w przypadku powstania szkody całkowitej. Genworth wypłaca odszkodowanie, które wraz z odszkodowaniem przyznanym przez Ubezpieczyciela ryzyk komunikacyjnych z tytułu auto-casco stanowi wartość fakturową nowego pojazdu.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia:

*GAP Faktura – samochody osobowe
*GAP Faktura – samochody ciężarowe

PAGETOP

Dołącz do nas