Dzięki podpisaniu nowej umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), SG Equipment leasing Polska Sp. z o.o. przeznaczy 100 MLN EUR na inwestycje, które nie naruszają równowagi ekologicznej.
Kwota kredytu zostanie wykorzystana na leasing i pożyczki dla rolników i firm z sektora MŚP na finansowanie projektów modernizacyjnych w zakresie efektywności energetycznej, energii odnawialnej, zarządzania odpadami czy zasobami wody. Finansowane będą aktywa z szerokiej gamy dopuszczonej przez EBRD, udostępnione na stronie EBRD tutaj, od produktów i technologii związanych z ociepleniem, ogrzewaniem, energią i kogeneracją, przez kondensatory, sprężarki, bojlery, silniki, pompy, technologie procesowe, transport, po oświetlenie i sprzęt gospodarstwa domowego.

Zapraszamy do współpracy gospodarstwa rolne, spółki mikro oraz MŚP. Finansowania udzielamy w walutach PLN i EUR, na zmiennej i stałej stopie.

EBOR: międzynarodowa instytucja finansowa, która została utworzona podczas obrad Rady Europejskiej w Strasburgu w dniach 8–9 grudnia 1989 roku. Właściwe porozumienie w sprawie EBOR podpisano uroczyście 29 maja 1990 w Paryżu. Swoją działalność EBOR rozpoczął 28 marca 1991 roku. Promuje rozwój sektora prywatnego w państwach urzeczywistniających zasady demokracji wielopartyjnej, pluralizmu oraz gospodarki rynkowej celem przyspieszenia niezbędnych zmian strukturalnych w krajach przeprowadzających transformację. Popiera rozwój zapewniający ochronę środowiska.

Societe Generale, do której należy Societe Generale Equipment Finance, w odniesieniu do polityki ochrony środowiska oraz jako rozszerzenie zobowiązań podjętych podczas COP21, Societe Generale wdrożyła politykę klimatyczną, której celem jest dostosowanie swoich działań do celów Międzynarodowej Agencji Energii (MAE*) do 2020 r. W celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 2 °C. Pod koniec 2017 r. Grupa podjęła dalsze działania w celu promowania gospodarki o mniejszej emisji dwutlenku węgla, w tym przyczyniła się do zebrania 100 mld EUR na finansowanie transformacji energetycznej do 2020 r. i wzmocniła politykę w zakresie bezpieczeństwa i wydobycia gazu i ropy. Do tej pory połowa tego finansowania została już zebrana. Oprócz zaprzestania finansowania projektów węglowych, Societe Generale wycofuje się z sektora piasków roponośnych na całym świecie i z sektora naftowego w Arktyce.

*MAE, Międzynarodowa Agencja Energetyczna, została utworzona w listopadzie 1974 r. w następstwie pierwszego światowego kryzysu naftowego. MAE stanowi wyjątkowe forum współpracy w dziedzinie energii 30 państw członkowskich. MAE jest organizacją powołaną w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w celu wdrożenia międzynarodowego programu energetycznego. Głównymi zadaniami MAE są: utrzymanie i poprawa systemów reagowania na wypadek przerw w dostawach ropy naftowej; promocja racjonalnych polityk energetycznych w kontekście globalnym poprzez współpracę z krajami nie będącymi członkami MAE, przemysłem i organizacjami międzynarodowymi; promocja współpracy międzynarodowej w zakresie technologii energetycznych; pomoc w integracji polityk energetycznych i ochrony środowiska. Więcej >>